Persbericht Comité Herdenken en Vieren

Het Comité Herdenken en Vieren publiceerde op woensdag 15 januari het volgende persbericht.

In Oegstgeest is hard gewerkt om een Comité Herdenken & Vieren in het leven te roepen. Reden is het feit dat er op twee verschillende plekken in het dorp herdenkingen plaatsvinden ter nagedachtenis van hen, die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog. Het betreft de nationale dodenherdenking op 4 mei in het van Bos van Wijckerslooth en de herdenking van de geallieerde vliegers bij de graven bij het Groene Kerkje.

Aan de herdenking in het Bos van Wijcker-slooth op 4 mei, neemt een groeiend aantal inwoners van Oegstgeest, onder wie steeds meer jongeren, deel. Het aantal aanwezigen bij de herdenking in het Groene Kerkje liep de afgelopen jaren wat terug.

Om de herdenkingen de plaats en waarde te geven, die zij verdienen én om de herden-kingen een ruimere opzet te geven door ook aandacht te schenken aan militairen en burgers, die na de Tweede Wereldoorlog hun leven gegeven hebben tijdens acties in dienst van het Koninkrijk of de Verenigde Naties, is er in 2019 een verkenning gedaan om te zien of een herbezinning nuttig en noodzakelijk zou zijn en om te bekijken of ook de na afloop van de Tweede Wereldoorlog herwonnen vrijheid en democratie wat meer aandacht zouden mogen krijgen. Bij deze herbezinning is een derde herdenking in Oegstgeest, die van het neergestorte Halifax toestel in Haaswijk, buiten beschouwing gelaten.

Aan deze herbezinning is – in overleg met de gemeente Oegstgeest – deelgenomen door de volgende organisaties:
• Oranjevereniging Oegstgeest
• Oorlogsgraven Comité
• Het Comité Halifax
• De Raad van Kerken Oegstgeest
• Veteranen Oegstgeest
 

Geconcludeerd is dat een krachtenbundeling van organisaties het mogelijk maakt om in Oegstgeest op 4 mei een herdenking te organiseren, waarbij op waardige wijze allen herdacht worden, die het offer van hun leven gebracht hebben voor het Koninkrijk in of na de Tweede Wereldoorlog.
Daarnaast zal aandacht gegeven worden aan de verworvenheden, die mede door de gevallenen tot stand zijn gekomen: vrijheid en democratie.

De voorlopige opzet van deze herdenking en viering bestaat uit een gezamenlijke bijeenkomst op 4 mei in de Regenboogkerk in Oegstgeest, gevolgd door de traditionele bijeenkomst in het Bos van Wijckerslooth.

De hierboven genoemde organisaties hebben zich hiertoe verenigd in de Stichting ‘Comité Herdenken & Vieren’. Naast de jaarlijkse herdenking zal dit comité ook voorzien in informatie over de gevallen militairen en burgers. Dat gebeurt nu via de website van het Oorlogsgravencomité (www.oorlogsgravenoegstgeest.nl) en deze zal in een aangepaste vorm als informatiebron blijven dienen. Deze website is tweetalig (Nederlands en Engels), wordt dagelijks bezocht en fungeert als bron van contacten met nabestaanden en belangstellenden.

Het Comité Herdenken en Vieren geeft ook mede vorm aan de activiteiten die verband houden met de viering van 75 jaar bevrijding.